Thông báo chuyển đường dẫn đến trang chủ Giáo phận Qui nhơn

Thông báo chuyển đường dẫn đến trang chủ Giáo phận Qui nhơn Trang mạng giáo phận Qui nhơn đã chuyển sang link mới http://gpquinhon.org hoặc http://gpquinhon.org/q/
Trang mạng giáo phận Qui nhơn đã chuyển sang link mới

http://gpquinhon.org

hoặc

http://gpquinhon.org/q/